Den enskilt viktigaste faktorn i det förebyggande arbetet är familjen.

Insatser som förbättrar samspelet mellan barn och föräldrar, som stärker samhörigheten med familjen och som klargör familjeregler avseende till exempel alkohol, har en skyddande effekt på barn och ungdomar.

Folkhälsoinstitutet listar fem argument varför det är viktigt med föräldrautbildning även efter BVC-tiden.

  • Stöd till föräldrar har en positiv effekt på barns och ungdomars psykiska hälsa
  • Barns och ungdomars psykiska ohälsa har ökat
  • Föräldrar vill ha stöd
  • Föräldrakurser sparar pengar
  • Insatser för alla är bättre än insatser för riskgrupper

Behovet av ickekommersiella träffpunkter där föräldrar kan mötas oavsett nationalitet eller eventuellt handikapp är mycket stort. Barnens Hus erbjuder detta för föräldrar med små barn och fyller ett tomrum i Södertälje där man lagt ner de kommunala öppna förskolorna.

Bakgrund

Alkoholkonsumtionen och föräldraskapet

Bruket av alkohol har ökat till en nivå utan tidigare motstycke samtidigt som debutåldern sjunker år från år. Det tillsammans med att kvinnor får barn senare i livet gör att föräldrar hinner skaffa sig avancerade alkoholvanor, vilka kan vara svåra att bryta. Bruket av alkohol är idag lika självklart i vardagen som till fest.

Föräldrar och andra vuxna tenderar att mista sin roll som viktiga förebilder till förmån för kompisar, kändisar och Internet. Barn som lär sig använda alkohol i hemmet får en högre alkoholkonsumtion än de som aldrig bjuds på alkohol hemma.

Dagens föräldrar saknar det nätverk av andra föräldrar och äldre släktingar som man kunde vända sig till förr, då mammorna ofta var hemma med barnen tills de började skolan.

Föräldrautbildningen via MVC och BVC fokuserar oftast på mat- och sovrutiner och tar sällan upp frågor om relationer, gränssättning eller alkohol.

För föräldrar till äldre barn saknas föräldrautbildning nästan helt. Behovet av utbildning för tonårsföräldrar är enormt. Erfarenheter från den så kallade Leksandsmodellen visar på att föräldrar som deltagit i en fortsättning på föräldragrupper, liknande de som genomförs genom MVC och BVC, längre upp i barnens åldrar har en lägre skilsmässofrekvens.

Blåbandsrörelsen

Blåbandsrörelsen är en nykterhetsorganisation på kristen grund som kom till Sverige 1883. Blåbandsrörelsen har alltid arbetat förebyggande med opinionsbildning, föreningsverksamhet och informationsinsatser.

Stockholms Läns Blåbandsungdom, SLBU, är ungdomsdistriktet i Stockholm som driver Barnens Hus. Blåbandsungdomen i Stockholm vill vara en positiv motkraft mot det ökande alkoholbruket och erbjuda alkoholfria aktiviteter. SLBU vill medverka till att barn och ungdomar får en trygg, alkoholfri uppväxt. Det görs bland annat genom att ge föräldrar verktyg för gränssättning, styrkan att tro på sig själva och att avstå från alkohol medan barnen bor hemma. SLBU har kunskapen om sambanden mellan bruk och missbruk och erbjuder drogfria verksamheter.

Barn i farozonen

Är ett informationsarbete som startade i Norska Blå Korset och fördes över till Sverige 2001. Genom information och utbildning av föräldrar och personal runt små barn vill man väcka frågan om de vuxnas alkoholkonsumtion och den påverkan den har på barnen.

Ungefär tre barn i varje klass har en hemlighet – deras mamma, pappa eller båda föräldrarna har alkoholproblem. Något måste göras för att rädda de här barnen, men insatser behövs också för att barn överhuvudtaget inte ska hamna i den här situationen.

Barnens Hus Södertälje

Barnens Hus i Södertälje

Som en konkret följd av tankarna i Barn i Farozonen startade Barnens Hus på hösten 2004. Idén till utformningen av huset kom från Barnens Hus i Tidaholm, som är ett kommunalt arbetsmarknadsprojekti en gammal skola dit barn kan komma och leka och pyssla. Barnens Hus i Södertälje fungerar som en öppen förskola men har en extra dimension – budskapet om att barns trygghet är vuxnas ansvar.

Det unika med Barnens Hus

Kompetens
Arbetet utgår från Barnens Hus där vi har stor kompetens hos personalen. De är förskolelärare med lång erfarenhet från arbete med olika åldersgrupper och familjestöd. Stor kompetens finns också hos distriktets övriga medarbetare som föreläsare samt för framtagning av informationsmaterial. Dessa har också utbildning i alkoholsamtal med föräldrar.

Föräldrautbildning
Den föräldrautbildning som normalt erbjuds genom kommunen är inte tillräcklig. Många föräldrar har både behov och önskemål om en fortsättning även när barnen blir äldre och kanske får syskon och därigenom ställs inför nya problem.

Vi söker upp unga personer som väntar barn via Mödravårds- centraler, MVC och nyblivna hemmavarande småbarnsföräldrar genom samarbete med Barnavårdscentraler, BVC.

Barn i farozonen, Små barn – Medvetna vuxna

Barn i farozonens mål är att sprida budskapet om hur viktiga vuxna är för att barn ska uppleva trygghet under sin uppväxt. Det gäller alla vuxna, både föräldrar, personal och andra som finns nära barnen. Det kan vara grannar, släktingar eller andra vuxna. Vi behöver ha en gemensam grund att stå på så att vi kan arbeta åt samma håll, för barnens trygghet.

Materialet betonar särskilt alkohol som något som ofta förstör tryggheten för barn. Vuxnas alkoholbruk uppfattas mer av barnen än vad vi kanske tror. De märker att den vuxnes personlighet förändras och blir ofta oroliga, eftersom de inte vet vad det beror på och när det kommer hända igen.

Barn förstår också att alkohol är något kul och festligt samtidigt som det är förbjudet och farligt. Är inte hela samhället förvirrat omkring detta faktum? Naturligtvis förs det vidare till barnen! Barn i Farozonen vill ge underlag för och uppmuntra till ställningstagande hos vuxna.

Text av Ingalill Söderberg

Texten är ett utdrag ur En handbok om att starta och driva barnverksamhet och föräldrautbildning med fokus på alkoholfrågan. Handboken är framtagen av Stockholms Läns Blåbandsungdom 2008 med stöd från Stiftelsen  ansvar för Framtiden.